Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Panevėžio apygardos teismas
lt
En

Susipažinimo su teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga taisyklės

                                                                                                

PATVIRTINTA

                                                                                Panevėžio apygardos teismo

                                                                                                  pirmininko 2014 m. vasario 11 d.

                                                                                                 įsakymu Nr. V-5

 

SUSIPAŽINIMO SU BYLŲ MEDŽIAGA, KOPIJŲ, NUORAŠŲ IR IŠRAŠŲ DARYMO PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISME TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų, nuorašų ir išrašų darymo Panevėžio apygardos teisme taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja susipažinimo su nagrinėjamų ir išnagrinėtų baudžiamųjų, civilinių, administracinių teisės pažeidimų bylų medžiaga, įskaitant teismo posėdžių garso įrašus bylose, bylos medžiagos kopijų (skaitmeninių kopijų), nuorašų ir išrašų darymo bei apmokėjimo už juos Panevėžio apygardos teisme (toliau – teismas) tvarką.

2. Asmenys turi teisę susipažinti teisme su nagrinėjamos bylos medžiaga ir teismo leidimu gauti byloje esančios medžiagos kopijas, nuorašus, išrašus.

3. Susipažinti su nagrinėjama baudžiamąja byla turi teisę asmenys, nurodyti Baudžiamojo proceso kodekso 237 straipsnyje, o su nagrinėjama civiline byla – dalyvaujantys byloje asmenys, nurodyti Civilinio proceso kodekso 37 straipsnyje.

4. Bylas susipažinti parengia, pateikia ir susipažinimą su jomis prižiūri teismo raštinės ar archyvo darbuotojai.

5. Bylos asmeniui susipažinti pateikiamos neatlygintinai.

6. Bylos medžiagos ar jos dalies kopijos teisme daromos atsižvelgiant į Vyriausybės nustatytų įkainių ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas tvarką.

 

II. BYLŲ TEIKIMAS SUSIPAŽINTI, JŲ KOPIJŲ, NUORAŠŲ, IŠRAŠŲ IR TEISMO POSĖDŽIO GARSO ĮRAŠŲ CIVILINĖSE, BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE SKAITMENINIŲ KOPIJŲ DARYMAS

7. Asmuo, norintis susipažinti su bylos medžiaga, gauti jos kopijas, nuorašus ir išrašus, teismo posėdžio garso įrašų civilinėse, baudžiamosiose bylose skaitmenines kopijas (toliau – teismo posėdžio garso įrašo kopijas), pateikia teismui prašymą. Kai kreipiasi atstovas, jis pateikia ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą, atstovavimo sutartį, advokato orderį ar kt.), jei tokio dokumento nėra byloje.

8. Asmuo, norintis susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, su kuria susipažinimas neribojamas, prašyme turi nurodyti: asmens, pageidaujančio susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, vardą ir pavardę, gyvenamąją vietą, asmens kodą,bylos numerį, su kuria asmuo pageidauja susipažinti, ir susipažinimo su išnagrinėtos bylos medžiaga tikslą.

9. Sprendimą, ar leisti susipažinti su nagrinėjamos ir išnagrinėtos bylos medžiaga ar teismo posėdžio garso įrašu bei daryti jų kopijas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo teisme dienos priimateismo ar skyriaus pirmininkas arba bylą nagrinėjantis teisėjas.

10. Sprendimas įforminamas rezoliucija ant asmens prašymo. Jei proceso dalyvio prašymas netenkinamas, rezoliucijoje nurodomos priežastys.

11. Teismo pirmininkas, skyrių pirmininkai ar bylą nagrinėjantis teisėjas gali atsisakyti leisti susipažinti su bylos medžiaga ar teismo posėdžio garso įrašu, gauti bylos medžiagos kopijas, nuorašus ir išrašus, jeigu:

11.1. prašyme susipažinti su bylos medžiaga nenurodyti šių taisyklių 8 punkte išvardyti privalomi duomenys;

11.2. bylos medžiaga, su kuria asmuo nori susipažinti, yra nevieša arba susipažinimas su ja yra ribojamas;

11.3. pateikus asmeniui susipažinti bylos medžiagą, būtų pažeista byloje dalyvavusių asmenų teisė į privatų gyvenimą;

11.4. asmuo piktnaudžiauja savo teise susipažinti su bylos medžiaga;

11.5. egzistuoja kitokios svarbios aplinkybės, pateisinančios asmens teisės susipažinti su byla ar gauti jos kopijas ribojimą.

12. Gauti prašymai susipažinti su bylos medžiaga registruojami gautų dokumentų registre.

13. Jei dėl objektyvių priežasčių pateikti bylos susipažinti, išduoti byloje esančios medžiagos kopijas, nuorašus, išrašus ir teismo posėdžio garso įrašo skaitmenines kopijas nėra galimybės (byla yra perduota susipažinti kitam proceso dalyviui, prašymas gautas prieš posėdį, byla išsiųsta pagal pareikalavimą ir pan.), nurodomas preliminarus laikas, kada asmuo galės įgyvendinti taisyklėse numatytas teises.

14. Kai kopijos daromos teismo įranga, bylos medžiagos kopijos išduodamos ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo apmokėjimą už kopijas patvirtinančio dokumento gavimo dienos, jei yra priimtas sprendimas išduoti bylos medžiagos kopijas. Už kopijas mokama į teismo specialiąją sąskaitą.

15. Pinigų sumą, kurią reikia sumokėti už kopijas, apskaičiuoja, informuoja apie tai asmenį, prašantį dokumentų kopijų, ir į dokumentų dauginimo apskaitos žurnalą įrašo raštinės darbuotojas, organizuojantis kopijų padarymą ir jų išdavimą.

16. Kopijos tvirtinamos Dokumentų valdymo taisyklėse nustatyta tvarka. Teismo posėdžių garso įrašų kopijas daro teismo vyriausiasis specialistas informatikas.

17. Proceso dalyvis apie bylos medžiagos kopijų, nuorašų, išrašų ir teismo posėdžio garso įrašų skaitmeninių kopijų gavimą patvirtina, pasirašydamas Dokumentų dauginimo apskaitos žurnale.

 

 III. SUSIPAŽINIMO SU BYLOMIS TVARKA

18. Su bylų medžiaga susipažįstama tam skirtoje teismo patalpoje pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

19. Bylos susipažinti pateikiamos susiūtos, sunumeruotais bylos lapais. Išnagrinėtos bylos medžiaga, su kuria susipažinimas ribojamas, uždengiama taip (prisegant, užlenkiant, priklijuojant ar kitaip), kad toks uždengimas negadintų byloje esančių dokumentų ir prireikus šiuos uždengimus būtų galima pašalinti nepadarant žalos bylos medžiagai, bet susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo negalėtų netyčia, neatsargiai atidengti vietų, su kuriomis susipažinimas ribojamas.

20. Susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo privalo su jam duota susipažinti byla elgtis rūpestingai ir atsargiai.

21. Susipažįstančiam su bylos medžiaga asmeniui draudžiama:

21.1. išsinešti bylas iš susipažinti skirtos patalpos;

21.2. perduoti bylą susipažinti kitiems asmenims;

21.3. susipažinti su uždengta medžiagos dalimi, su kuria susipažinimas ribojamas;

21.4. lankstyti bylos lapus, į juos rašyti pastabas, braukyti;

21.5. plėšyti ar kaip kitaip gadinti bylos medžiagą.

22. Mokslinius tyrimus atliekantys asmenys susipažinimo su bylomis metu sužinotus asmens duomenis ir kitą teisės aktų saugomą informaciją mokslinių tyrimų rezultatuose, moksliniuose darbuose, monografijose ir pan. turi pakeisti taip, kad negalima būtų nustatyti duomenų subjekto tapatybės, kitos saugotinos informacijos turinio; šių duomenų bei informacijos negali panaudoti kitiems tikslams.

23. Asmuo, susipažinęs su bylos medžiaga, grąžina ją atsakingam teismo darbuotojui, kuris patikrina grąžintą medžiagą ir apie jos grąžinimą pažymi išduodamų bylų registre.

24. Jei nustatoma, kad su bylos medžiaga susipažįstantis asmuo pažeidė šias taisykles, surašomas aktas, kurį pasirašo atsakingas teismo darbuotojas ir susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo. Jeigu asmuo atsisako pasirašyti, tai nurodoma akte.

 

 IV. ATSAKOMYBĖ UŽ SUSIPAŽINIMO SU BYLOMIS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

25. Asmenims, pažeidusiems susipažinimo su bylomis tvarką, teismo pirmininkas, skyriaus pirmininkas ar teisėjas gali panaikinti sprendimą leisti susipažinti su bylos medžiaga. Asmenims, pažeidusiems susipažinimo su bylomis tvarką taip pat taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta atsakomybė.

 __________________