Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Panevėžio apygardos teismas
lt
En

Nuostatai

PATVIRTINTA

                                                                                     Panevėžio apygardos teismo

                                                                                       pirmininko 2013 m. kovo 28 d.

                                                                                       įsakymu Nr. V-7

 

PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMO NUOSTATAI

  

I. BENDROJI DALIS 

1. Panevėžio apygardos teismas (toliau tekste – Teismas) yra Lietuvos Respublikos teisminės valdžios institucija, vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikos vardu bylose priimtais sprendimais.

2. Teismas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Teismų įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taip pat šiais nuostatais, o nagrinėjant bylas – oficialiai paskelbtais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimais ir atsižvelgia į Aukščiausiojo Teismo biuletenyje paskelbtus šio teismo sprendimus, nutarimus ir nutartis.

3. Teismas yra viešasis juridinis asmuo (biudžetinė įstaiga) turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą bei nepriklausomumą, savarankiškai kuriantis vidaus kontrolės sistemą, tvarkantis Teismo buhalterinę apskaitą, valdantis ir disponuojantis bei naudojantis turtą.

4. Teismas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) per teismų savivaldos institucijas.

5. Teismas turi savo antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu ir kitus rekvizitus, taip pat savo sąskaitą banke.

6. Teismo buveinės adresas – Elektros g. 9, 35175 Panevėžys, Lietuvos Respublika.  

 

II. TEISMO STEIGIMAS IR JO KOMPETENCIJA VYKDANT TEISINGUMĄ

7. Teismas įsteigtas ir jo veiklos teritorija nustatyta įstatymu.

8. Teismo teisėjų skaičių nustato Respublikos Prezidentas Teisėjų tarybos motyvuotu patarimu arba Teisėjų taryba savo nutarimu tvirtindama teismų struktūrą.

9. Teismas yra:

a) yra pirmoji instancija civilinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

b) yra pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

c) yra apeliacinė instancija byloms dėl neįsiteisėjusių apylinkių teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarčių ir nutarimų;

d) atlieka kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.  

 

III. TEISMO TEISĖS

10. Teismas, įgyvendindamas teisingumą, turi šias teises:

10.1. gauti iš valstybės įstaigų ir organizacijų, savivaldos institucijų, kitų teismų, įmonių bei kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją, reikalingą priskirtoms funkcijoms vykdyti;

10.2. pagal kompetenciją ir laikantis nustatytos tvarkos nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, priimti sprendimus ir įgyvendinti reikiamas priemones;

10.3. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis bei įstaigomis savo veiklos klausimais, pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus;

10.4. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

 

  IV. TEISMO VALDYMAS, TEISMO PERSONALAS IR TEISMO STRUKTŪRA

11. Teismas susideda iš teismo pirmininko, skyrių pirmininkų, kitų teisėjų ir karjeros valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau visi kartu – Teismo personalas).

12. Teismo pirmininkas yra ir įstaigos vadovas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos Prezidentas Teisėjų tarybos patarimu ir kuris įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Teismo darbą, vadovauja Teismo personalui, užtikrina tinkamą ūkinę ir finansinę veiklą.

13. Teismo pirmininkas yra atsakingas už efektyvios teismo vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą bei tobulinimą, apskaitos politikos parinkimą, buhalterinės apskaitos organizavimą, efektyvų ir racionalų turto valdymą.

14. Teismo pirmininkas jam paskirtas Teismo valdymo ir veiklos organizavimo funkcijas atlieka asmeniškai. Nesant Teismo pirmininko, šias pareigas eina Teismo pirmininko paskirtas skyriaus pirmininkas.

15. Teismo pirmininkas:

15.1. vadovaudamasis teisės aktais ir atsižvelgdamas į Teisėjų tarybos patvirtintas tipines struktūras, tipinius pareigybių aprašymus, tvirtina Teismo valdymo struktūrą bei pareigybių sąrašą ir kategorijas, Teismo personalo pareigybių sąrašą bei aprašymus;

15.2. paskirsto teisėjus į Teismo skyrius, nustato teisėjų specializaciją atskirų kategorijų byloms nagrinėti;

15.3. įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Teismo valstybės tarnautojus ir darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartis;

15.4. užtikrina, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos Teismo personalui atlikti jiems priskirtas funkcijas;

15.5. užtikrina tinkamą Teismo pastato bei patalpų būklę, jų apsaugą, Teismo aprūpinimą inventoriumi ir kitomis organizacinėmis-techninėmis priemonėmis;

15.6. analizuoja Teismo personalo darbo krūvius ir juos tinkamai paskirsto;

15.7. vadovaudamasis Teisėjų tarybos patvirtintais Administravimo nuostatais organizuoja vidinį administravimą Teisme;

15.8. kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų etikos taisyklių, viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimų;

15.9. tiria asmenų skundus dėl Teismo skyriaus pirmininkų ir kitų teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, taip pat dėl Teismo personalo veiksmų ir suinteresuotiems asmenims praneša tyrimo rezultatus;

15.10. šalina nustatytus Teismo darbo trūkumus ir veiklos neatitiktis, atlieka kitas jam priskirtas Teismo administravimo funkcijas;

15.11. administruoja Teismui skirtus asignavimus ir patikėtą turtą;

15.12. tvirtina Teismo struktūrinių padalinių veiklos nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, reglamentus ir tvarkos aprašus, reikalingas Teismo veiklai;

15.13. nustatyta tvarka vertina karjeros valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, sudaro komisijas tarnybiniams nusižengimams ištirti, skiria tarnybines ir drausmines nuobaudas;

15.14. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir Teisėjų tarybos nutarimus, leidžia įsakymus, privalomus Teismo personalui ir kontroliuoja jų vykdymą;

15.15. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia įgaliotoms institucijoms Teismo veiklos (strateginius, trumpalaikius, ilgalaikius) planus, valstybės biudžeto asignavimo poreikio ir valstybės kapitalo investicijų projektus;

15.16. nustatyta tvarka atsiskaito ir teikia veiklos ataskaitas;

15.17. organizuoja Teismo personalo kvalifikacijos kėlimą ir profesinį mokymą;

15.18. imasi kitų priemonių normaliam teismo funkcionavimui užtikrinti bei vykdo kitas teisės aktų jam pavestas (priskirtas) funkcijas;

15.19. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei Teisėjų tarybos nutarimų įgyvendinimą Teismo veiklos teritorijoje ir jo kompetencijai priskirtais klausimais;

15.20. atlieka Panevėžio apygardos apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūrą.

16. Teismo personalo priėmimo dirbti į Teismą, darbo užmokesčio, priedų ir priemokų jiems mokėjimo tvarką bei sąlygas nustato įstatymai ir kiti teisės norminiai aktai.

17. Teismo struktūrą sudaro Teismo pirmininkas, skyrių pirmininkai, Teismo teisėjai, Teismo pirmininko patarėjas, skyrių pirmininkų patarėjai, Teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene, teisėjų padėjėjai, vyriausieji specialistai, Teismo finansininkas, vyresnysis specialistas (Teismo finansininkas), Teismo administracijos sekretorius, archyvaras, vyriausiasis specialistas informatikas, raštinė ir ūkio skyrius. Teismo raštinės sudėtis – raštinės vedėjas, specialistai, posėdžių sekretoriai, vertėjas, kurjeris.

18. Teismo raštinės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, atlieka Teismo dokumentų (bylų) valdymą ir statistiką, atlieka kitas jiems priskirtas funkcijas bei vykdo Teismo pirmininko pavedimus. Už Teismo raštinės darbą atsako raštinės vedėjas.

19. Teismo finansininkas užtikrina Teismo materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą, kontroliuoja, ar jos naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai, rengia atitinkamas tvarkos aprašus ir teikia Teismo pirmininkui tvirtinti apskaitos politiką, rengia kitų metų biudžeto projektą, finansines ir kitas ataskaitas, susijusias su teismo finansine, materialine-ūkine veikla, atlieka kitas pagal kompetenciją priskirtas funkcijas. Teismo finansininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, vadovauja ir atsako už Teismo apskaitos politiką ir buhalterinę apskaitą.

20. Teismo ūkio skyrius rūpinasi Teismo pastato ir patalpų tinkama būkle, turto apsauga, remontu, rekonstrukcija ir statybos darbais, tinkamų darbo sąlygų Teismo personalui užtikrinimu, Teismo aprūpinimu materialinėmis, organizacinėmis-techninėmis priemonėmis, taip pat atlieka kitus techninius, ūkinius, tvarkos palaikymo darbus, reikalingus tinkamam Teismo funkcionavimui. Už ūkio skyriaus darbą atsako ūkio skyriaus vedėjas.

21. Archyvas vykdo Teismo dokumentų kaupimą, saugojimą, jų apskaitą, panaudojimą, paruošimą valstybiniam saugojimui.

22. Kitų specialistų veiklos funkcijas reglamentuoja jų pareigybės aprašymai.

 

 V. TEISMO PERSONALO ATSAKOMYBĖ

23. Teismo pirmininkas jam priskirtas valdymo ir administravimo funkcijas atlieka asmeniškai, tačiau prireikus gali pavesti jas atlikti Teismo skyrių pirmininkams, kitiems teisėjams.

24. Teismo skyriaus pirmininkas atsako už tą Teismo organizacinio darbo sritį, kurią jiems paveda Teismo pirmininkas arba nustato įstatymai.

25. Teismo teisėjai atsakingi už priskirtos specializacijos atskirų kategorijų bylų nagrinėjimą ir patikėtų materialinių vertybių, turto valdymą bei naudojimą, kitais įstatymais ir teisės aktais priskirtų funkcijų vykdymą.

26. Kiti Teismo tarnautojai ir darbuotojai atsakingi už jiems priskirtų funkcijų įvykdymą, Teismo pirmininko pavedimų ir užduočių išpildymą, patikėtų materialinių vertybių, turto valdymą bei naudojimą.

 

  VI. TEISMO FINANSAVIMAS IR MATERIALINIS TECHNINIS APRŪPINIMAS 

27. Teismas yra asignavimų valdytojas ir turi atskirą savo išlaidų sąmatą, sudarantis savo biudžeto ir investicinių programų projektus. Teismas pasiūlymus dėl savo biudžeto projekto teikia Teisėjų tarybai svarstyti. Įstatymų numatytais atvejais Teismas gali būti finansuojamas iš kitų valstybės finansinių šaltinių.

28. Teismo išlaikymui skirtos biudžeto lėšos naudojamos pagal išlaidų sąmatas, neviršijant patvirtintų bendrųjų asignavimų.

29. Teismo materialinį techninį aprūpinimą pagal patvirtintą išlaidų sąmatą organizuoja ir užtikrina Teismo pirmininkas.

30. Teismas informacinį bei organizacinį savo veiklos aprūpinimą atlieka savarankiškai (išskyrus atvejus, kai Teismo poreikiams reikalingų prekių ir paslaugų įgijimas organizuojamas centralizuotai). Centralizuotą aprūpinimą Teismo poreikiams įsigyjamomis prekėmis ir paslaugomis organizuoja bei užtikrina Nacionalinė teismų administracija.

31. Pastatas ir kitas ilgalaikis turtas, kuriuo Teismas naudojasi, yra valstybės nuosavybė, Teismas šį turtą valdo, juo naudojasi bei disponuoja turto patikėjimo teise. Teismui perduotas turtas negali būti paimtas be Teisėjų tarybos sutikimo. Atskirais atvejais, gavęs Teisėjų tarybos pritarimą, Teismas savo funkcijoms atlikti reikalingas patalpas gali nuomotis.

 

  VII. TEISMO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

32. Teismo vykdomą teisingumo vykdymą įstatymų nustatyta tvarka gali tikrinti ir vertinti valstybės institucijos ir Teisėjų tarybos nustatyta tvarka aukštesnės instancijos teismas.

33. Teismo ūkinės finansinės veiklos išorės vertinimą įstatymų nustatyta tvarka pagal savo įgaliojimus atlieka Valstybės kontrolė.

34. Teismo ūkinės finansinės veiklos vidaus auditą įstatymų nustatyta tvarka pagal savo įgaliojimus atlieka Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito padalinys.

 

  VIII. TEISMO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

35. Teismai reorganizuojami ar likviduojami tik įstatymu.

36. Teismas negali būti reorganizuotas ar likviduotas, jeigu jo kompetencijai priskirtos teisingumo vykdymo funkcijos neperduotos kito teismo jurisdikcijai.