Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Panevėžio apygardos teismas
lt
En

Nuostatai

PATVIRTINTA

Panevėžio apygardos teismo pirmininko

2019 m. sausio 14  d. įsakymu Nr. V- 7

PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMO NUOSTATAI
 

 
I. BENDROJI DALIS

1. Panevėžio apygardos teismo (toliau – Teismas) nuostatai nustato Teismo organizacinę struktūrą, uždavinius, funkcijas bei teises, reglamentuoja jo darbo organizavimą.

2. Teismas yra Lietuvos Respublikos teisminės valdžios institucija, vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikos vardu.

3. Teismas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Teismo veikla valdymo ir darbo organizavimo srityse grindžiama įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo, vieno langelio, lygiateisiškumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, naujovių ir atvirumo permainoms bei kitais atsakingo valdymo principais.

5. Teismas yra viešasis juridinis asmuo (biudžetinė įstaiga), įsteigtas įstatymu, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

6. Teismo buveinės adresas – Elektros g. 9, 35175 Panevėžys, Lietuvos Respublika.

7. Teismas turi interneto svetainę (https://pat.teismas.lt), kurioje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

II. TEISMO VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIJOS, PAREIGOS IR TEISĖS

8. Teismo veiklos tikslas – teisingumo vykdymas.

9. Teismas yra:

a) pirmoji instancija civilinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

b) pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

c) apeliacinė instancija byloms dėl neįsiteisėjusių apylinkių teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarčių ir nutarimų;

d) atlieka kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

10. Teismas įsteigtas ir jo kompetencija nustatyta Įstatymu.

11. Teismas turi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises ir pareigas.

III. TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

12. Teismo, kaip valstybės valdžios institucijos ir biudžetinės įstaigos, vadovas yra Teismo pirmininkas, kurį skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas Teisėjų tarybos patarimu.

13. Teismo veikla organizuojama vadovaujantis Teismo pirmininko patvirtintais strateginiais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Teismo administracijos ir kitų padalinių veikla organizuojama vadovaujantis šiais nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Teismo padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais.

14. Teismo pirmininkas organizuoja ir prižiūri administravimą teisme, kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų etikos kodekso reikalavimų. Teismo pirmininkas tiria asmenų skundus dėl teismo pirmininko pavaduotojo ir kitų teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, ir suinteresuotiems asmenims praneša tyrimo rezultatus, šalina nustatytus teismo darbo trūkumus, atlieka kitas jam priskirtas teismo administravimo funkcijas.

15. Teismo pirmininkas jam paskirtas Teismo valdymo ir veiklos organizavimo funkcijas atlieka asmeniškai, tačiau prireikus, teismo pirmininkas dalį jam priskirtų Teismo veiklos organizavimo funkcijų gali pavesti atlikti skyrių pirmininkams, kitiems teisėjams, kancleriui.

16. Teismo pirmininko pareigas, kai Teismo pirmininko nėra, eina didesnį teisėjo darbo stažą Teisme turintis skyriaus pirmininkas. Nesant skyrių pirmininkų, Teismo pirmininko pareigas eina didžiausią darbo stažą Teisme turintis teisėjas.

17. Teisme yra Baudžiamųjų bylų skyrius ir Civilinių bylų skyrius. Teisėjus į skyrius paskirsto Teismo pirmininkas, atsižvelgdamas į teisėjų darbo krūvį skyriuose. Skyrių darbui vadovauja ir už tinkamą skyriams priskirtų funkcijų atlikimą atsako skyrių pirmininkai. Skyrių pirmininkų pareigas, kai pirmininkų nėra, eina didžiausią teisėjo darbą stažą Teisme turintys to skyriaus teisėjai.

18. Teismo struktūrą tvirtina Teismo pirmininkas

19. Teismo administraciją sudaro Raštinės skyrius, archyvas, buhalterija, Ūkio skyrius. Ją tvirtina Teismo kancleris vadovaudamasis Teisėjų tarybos patvirtintu pavyzdinės teismų struktūros aprašymu.

20. Teismo administracijai vadovauja ir vidaus veiklą organizuoja Teismo kancleris, pavaldus Teismo pirmininkui. Teismo kancleris vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų bei Teismo pirmininko jam priskirtas funkcijas: koordinuoja ir kontroliuoja administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant teismo strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai, tvirtina padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, priima ir atleidžia valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines nuobaudas, pašalpas. Teismo kancleris, įgyvendindamas teisės aktų jam priskirtas funkcijas, leidžia įsakymus (individualius ir norminius), priima rezoliucijas, kurie privalomi visam teismo administracijos personalui, ir kontroliuoja jų vykdymą.

21. Nesant Teismo kanclerio, visas jo funkcijas, išskyrus funkcijas, susijusias su asignavimų valdymu ir naudojimu, atlieka vienas iš Teismo administracijos padalinių vadovų, paskirtas Teismo pirmininko įsakymu.

22. Teismo pirmininko ir skyrių pirmininkų patarėjai, padėjėjai padeda pirmininkams priimti ir įgyvendinti sprendimus jų kuruojamose srityse. Teismo kancleriui jo kuruojamose srityse priimti ir įgyvendinti sprendimus padeda Teismo administracijos padalinių vedėjai.

23. Teismo struktūriniai padaliniai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo veiklą organizuoja pagal šiuos nuostatus ir Teismo pirmininko bei Teismo kanclerio tvirtinamas Teismo vidaus tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus.

IV. TEISMO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

24. Teismo buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Teismo finansų kontrolė atliekama Teismo kanclerio nustatyta tvarka.

26. Teismo valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

27. Teismo vidaus auditą įstatymų nustatyta tvarka atlieka Nacionalinė teismų administracija.

28. Teismo administracinės veiklos priežiūrą įstatymų nustatyta tvarka atlieka teismo pirmininkas ir kitos tam įgaliotos institucijos.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Teismas gali būti reorganizuotas ar likviduotas tik įstatymu.