Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Panevėžio apygardos teismas
lt
En

Vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo Panevėžio apygardos teisme taisyklės

PATVIRTINTA 

                                                                                            Panevėžio apygardos teismo pirmininko

                                                                                            2017 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-23

 

 VAIZDO FIKSAVIMO ĮRANGOS NAUDOJIMO PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISME TAISYKLĖS

  

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo Panevėžio apygardos teisme taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, išskyrus teismo darbuotojus, patekimo į Panevėžio apygardos teismo pastatų patalpas ir vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo šiose patalpose bendrąją tvarką, už šios tvarkos užtikrinimą atsakingų asmenų teises ir pareigas.

2. Taisyklėmis siekiama pusiausvyros tarp visuomenės intereso rinkti, gauti viešąją informaciją apie teismo veiklą naudojant vaizdo fiksavimo įrangą ir normalios teismo, kaip valstybės institucijos, veiklos tęstinumo užtikrinimo bei sudaryti prielaidas mažinti neigiamus padarinius, kurie dėl vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo teisme gali kilti su teismo vykdomu teisingumu susijusiuose procesuose dalyvaujančių asmenų (teismo proceso dalyvių, teismo darbuotojų ar kitų teisme esančių asmenų) teisėms ir interesams.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, taip pat Europos Sąjungos teisės normomis ir Europos Sąjungos teisminių institucijų sprendimais.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Vaizdo fiksavimo įranga – profesionali ir (ar) neprofesionali filmavimo ir (ar) fotografavimo įranga, taip pat kita asmeninėms reikmėms naudoti skirta įranga, priemonės (telefonai, kompiuteriai ir kt.), kuriomis galimas vaizdo filmavimas ir (ar) fotografavimas.

4.2. Vaizdo fiksavimas – filmavimas ir (ar) fotografavimas, taip pat kalbinimas ir (ar) kitokie veiksmai, atliekami naudojant vaizdo (su garsu ar be jo) įrašymo, fiksavimo įrangą.

4.3. Teismo darbuotojas – teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas, dirbantys teisme.

4.4. Teismo lankytojas – asmuo, įgyvendinantis arba siekiantis įgyvendinti teisę rinkti, gauti viešąją informaciją apie teismo veiklą šiam tikslui panaudojant vaizdo fiksavimo įrangą.

4.5. Viešosios patalpos – bendro naudojimo erdvės, į kurias gali laisvai patekti teismo proceso dalyviai, kiti teismo interesantai, teismo darbuotojai, pavyzdžiui, teismo fojė, teismo posėdžių salės ir laukiamoji erdvė prie jų, teismo raštinė, susipažinimo su bylomis patalpa, teismo interesantams skirtos asmens higienos patalpos, taip pat koridoriai, laiptinės bei kitos judėjimo erdvės tarp šių patalpų.

4.6. Tarnybinės patalpos – administracinės paskirties erdvės, į kurias turi teisę patekti tik teismo darbuotojai arba kiti atitinkamą leidimą turintys asmenys (specialiųjų tarnybų pareigūnai, teismo proceso dalyviai ar kiti teismo interesantai), pavyzdžiui, teismo darbuotojų darbo kabinetai, teisėjų pasitarimų kambarys, kopijavimo technikos patalpa, darbuotojų buitinė patalpa, teismo darbuotojams skirtos asmens higienos patalpos.

4.7. Specialiosios patalpos – specialios paskirties ir riboto patekimo erdvės, į kurias turi teisę patekti tik specialius įgaliojimus turintis teismo darbuotojas arba kiti atitinkamą leidimą turintys asmenys, pavyzdžiui, konvojuojamųjų laikymo, konvojaus patalpos, teismo archyvo, slaptų dokumentų, daiktinių įrodymų saugojimo, serverinės, inžinerinės infrastruktūros patalpos.

4.8. Leidimas – teismo pirmininko arba jo įgalioto asmens raštu arba žodžiu išreikštas pritarimas leisti teismo lankytojui patekti į teismo patalpas, kurios nėra priskiriamos viešosioms patalpoms, ir naudoti šiose patalpose vaizdo fiksavimo įrangą.

4.9. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

  

II SKYRIUS

VAIZDO FIKSAVIMO ĮRANGOS NAUDOJIMO TEISMO PATALPOSE BENDRIEJI PRINCIPAI

5. Vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo teismo patalpose principai yra suprantami kaip pagrindiniai tinkamo vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo atitinkamose teismo patalpose užtikrinimo reikalavimai, kuriais turi vadovautis teismo lankytojai ir teismo darbuotojai, siekiant įgyvendinti ir (ar) apsaugoti teismo lankytojų, teismo darbuotojų ir kitų teisme esančių asmenų teises ir teisėtus interesus. Šios taisyklės nereglamentuoja vaizdo fiksavimo teismo posėdžių metu, dėl vaizdo fiksavimo posėdžiuose sprendžiama pagal proceso kodeksų bei kitų norminių aktų nuostatas.

6. Teismo lankytojai į viešąsias patalpas gali patekti tik per pagrindinį (-ius) teismo pastato (patalpų) įėjimą (-us), nors į jas galima būtų patekti ir per kitas patalpas (pavyzdžiui, tarnybines). Išimtis taikoma tik prekes ar įrangą pristatantiems asmenims, kuriuos per tarnybinį įėjimą, išsiaiškinęs atvykimo tikslą, įleidžia teismo darbuotojas.

7. Atsižvelgiant į asmens duomenų naudojimo nuosaikumo principą, nulemiantį siekį vengti asmens duomenų perteklinio tvarkymo, bei įvertinus tai, kad teismo lankytojas, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, privalo netrikdyti teismo darbo ir nevaržyti kitų asmenų teisių ir laisvių, vaizdo fiksavimo įrangą teismo patalpose rekomenduojama naudoti, kai asmens teisė rinkti, gauti viešąją informaciją apie teismo veiklą negali būti tinkamai įgyvendinta kitomis teisėtomis priemonėmis ir būdais.

8. Teismo lankytojui naudojant vaizdo fiksavimo įrangą teismo patalpose, vaizdas turi būti fiksuojamas taip, kad būtų užtikrintas teismo valdomų ir (ar) tvarkomų asmens duomenų ir kitų įstatymais saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, išduotame leidime nustatytų papildomų fiksavimo sąlygų, taip pat asmens garbę ir orumą bei kitas asmens teises ginančių teisės ir etikos normų laikymasis (pavyzdžiui, neleistini priartinimai, siekiant užfiksuoti teismo bylos, atskirų procesinių ar kitų dokumentų duomenis, nesant asmens, kurio kompetencijoje yra šie duomenys, leidimo, arba siekiant užfiksuoti atskiras asmens kūno dalis ar detales, nerekomenduotinas vaizdo fiksavimas ir jo transliavimas vienu metu).

9. Asmenims, atvykusiems į teismą, ar teismo darbuotojams ir teismo interesantams skirtose asmens higienos patalpose vaizdo fiksavimas draudžiamas, išskyrus atvejus, kai šiose patalpose nėra asmenų.

10. Vaizdo fiksavimo įrangos naudojimas, kai teismo patalpose pastebimas ir spontaniškai (neplanuotai) fiksuojamas asmens (privataus ar viešojo) daromas teisės pažeidimas, viešajai tvarkai, geriems papročiams ar visuomenės moralės principams prieštaraujantis jo elgesys, turi atitikti vaizdo fiksavimo tokioje situacijoje teisėtumo reikalavimus.

11. Susiklosčius ekstremaliajai situacijai, kaip ji apibrėžiama civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, teismo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę apriboti arba uždrausti vaizdo fiksavimo įrangos naudojimą visose ar atskirose teismo patalpose, įskaitant viešąsias patalpas.

12. Teismo lankytojui gali būti neleidžiama naudoti vaizdo fiksavimo įrangą viešosiose patalpose, jeigu jis pažeidinėja teisme nustatytą vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo tvarką, piktnaudžiaudamas jam suteiktomis teisėmis ir (ar) pažeisdamas kitų asmenų teises ir įstatymų saugomus interesus.

  

II SKYRIUS

VAIZDO FIKSAVIMO ĮRANGOS NAUDOJIMAS ATSKIROSE TEISMO PATALPIŲ ZONOSE

13. Viešosiose patalpose vaizdo fiksavimo įranga gali būti naudojama, siekiant užfiksuoti bendrąjį ar dalinį šių patalpų vaizdą, taip pat jose esančius objektus ir asmenis, išskyrus atvejus, kai:

13.1. fiksuojant vaizdą galėtų būti pažeisti nepilnamečių apsaugos nuo neigiamą poveikį jų psichinei ar fizinei sveikatai, fiziniam, protiniam dvasiniam ar doroviniam vystymuisi darančių veiksmų reikalavimai, įtvirtinti Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme ir kituose teisės aktuose;

13.2. fiksuojant vaizdą kiltų grėsmė teisės aktais įtvirtintai teisminio proceso dalyvių (nukentėjusiųjų ir kt.) teisių apsaugai (pavyzdžiui, nuo neigiamą poveikį jų psichinei ar fizinei sveikatai darančių veiksmų);

13.3. fiksuojant vaizdą galimai būtų pažeistos asmens teisė į atvaizdą, teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, asmens garbės ir orumo gynimo apsaugą, viešąją tvarką ir žmonių rimtį užtikrinančios teisės aktų nuostatos ir (ar) šiais veiksmais siekiama ne rinkti, gauti viešąją informaciją apie teismo veiklą, o įžeisti, paniekinti, pasityčioti, kitaip sumenkinti fizinį asmenį ir (ar) juridinio asmens dalykinę reputaciją, teismo ar kitos valstybės institucijos autoritetą, persekioti, daryti neteisėtą poveikį teisminio proceso dalyviams ir (ar) teismo darbuotojams, kitiems teisme esantiems asmenims ar kitų priešingų teisei tikslų;

13.4. viešąsias funkcijas vykdantis asmuo (taip pat kitas teisme esantis asmuo), kurio atvaizdą ketinta užfiksuoti, yra afekto būsenos arba jis yra situacijoje, kurioje atsidūręs bet kuris kitas vidutinis protingas asmuo jaustųsi nepatogiai ar pažemintas, jis išreiškia aiškų nenorą, kad būtų fiksuojamas jo atvaizdas, asmeninės asmens savybės, jo elgesys ar privataus gyvenimo aplinkybės;

13.5. atliekant vaizdo fiksavimo veiksmus daromas kitas teisės pažeidimas;

13.6. vaizdo fiksavimo veiksmai viešosiose patalpose atskirais atvejais neleidžiami teismo pirmininko arba jo įgalioto asmens:

13.6.1. kai būtina užtikrinti teismo valdomų ir (ar) tvarkomų asmens duomenų, valstybės, tarnybos, profesinės ar komercinės paslapties apsaugą, žvalgybos, kriminalinės žvalgybos ir (ar) kitų pareigūnų neviešų funkcijų vykdymą;

13.6.2. siekiant užtikrinti itin socialiai jautrių bylų (pavyzdžiui, bylos dėl seksualinių, smurtinių nusikaltimų) proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

14. Tarnybinėse patalpose vaizdo fiksavimo įranga gali būti naudojama, siekiant užfiksuoti bendrąjį ar dalinį šių patalpų vaizdą, taip pat jose esančius objektus ir asmenis tuo tikslu, dėl kurio buvo išduotas leidimas.

15. Naudojant vaizdo fiksavimo įrangą tarnybinėse patalpose taikytinos Taisyklių 13 punkto nuostatos, taip pat draudžiami veiksmai, kuriais gali būti pažeista:

15.1. teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo, vykdant teisingumą, apsauga;

15.2. teismo darbuotojų teisė į tinkamas, saugias ir sveikas (įskaitant psichologinę aplinką) darbo sąlygas.

16. Teismo lankytoją į tarnybines patalpas įleidžia ir (ar) palydi į vietą, kurioje leista naudoti vaizdo fiksavimo įrangą, teismo darbuotojas, kuriam suteikti nuolatiniai ar laikini įgaliojimai.

17. Specialiosiose patalpose vaizdo fiksavimo įranga gali būti naudojama, siekiant užfiksuoti tik šių patalpų vaizdą ir (ar) jose esantį (-čius) objektą (-us) ir (ar) asmenį (-is), dėl kurių fiksavimo buvo išduotas leidimas.

18. Teismo lankytoją į specialiąsias patalpas įleidžia ir palydi į vietą, kurioje leista naudoti vaizdo fiksavimo įrangą, tik specialius įgaliojimus patekti į šias patalpas turintis teismo darbuotojas, prieš tai suteikto leidimo įgyvendinimo tvarką ir apimtis suderinęs su teismo pirmininku ar jo įgaliotu asmeniu.

19. Naudojant vaizdo fiksavimo įrangą specialiosiose patalpose taikytinos Taisyklių 13 ir 15 punktų nuostatos.

20. Viešosiose, tarnybinėse ar specialiosiose patalpose atliekant procesinius veiksmus vaizdo fiksavimo įranga naudojama vadovaujantis šiuos veiksmus reglamentuojančių procesinių įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis.

  

IV SKYRIUS

LEIDIMAI 

21. Sprendimą dėl leidimo išdavimo arba atsisakymo jį išduoti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka priima teismo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo.

22. Asmuo, norintis patekti į tarnybines ar specialiąsias patalpas ir jose naudoti vaizdo fiksavimo įrangą, dėl leidimo šiems veiksmams atlikti išdavimo žodžiu arba raštu kreipiasi į teismo pirmininką ar jo įgaliotą asmenį. Kreipdamasis raštu asmuo surašo nustatytos formos prašymą (Taisyklių priedas) nurodydamas:

22.1. savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, el. pašto adresą (jei kreipiamasi juridinio asmens vardu – šio pavadinimą, kodą Juridinių asmenų registre, buveinės adresą, įgalioto atstovo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą);

22.2. vaizdo fiksavimo tikslą, taip pat kur ir kaip bus naudojami vaizdo fiksavimo rezultatai;

22.3. numatytą vaizdo fiksavimo objektą ir (ar) vietą;

22.4. vaizdo fiksavimo datą, laiką, numatomą trukmę;

22.5. visų su asmeniu, prašančiu leidimo naudoti vaizdo fiksavimo įrangą, atvyksiančių asmenų vardus ir pavardes, jų ryšį su prašymą teikiančiu asmeniu.

23. Sprendimas leisti teismo lankytojui patekti į teismo tarnybines ir (ar) specialiąsias patalpas ir naudoti šiose patalpose vaizdo fiksavimo įrangą teismo lankytojui įforminamas leidimo besikreipiančio asmens pateiktoje teismo nustatytoje prašymo formoje teismo pirmininkui ar jo įgaliotam asmeniui įrašant atitinkamą rezoliuciją.

24. Leidimas neišduodamas, kai prašoma patekti į įslaptintam ar saugomam liudytojui, įslaptintų dokumentų saugojimui skirtas teismo patalpas ir (ar) kitas patalpas, erdves, kai, į jas patekus teismo lankytojui, gali iškilti grėsmė kitų teismo pastate esančių asmenų saugumui, tinkamam teismo veiklos tęstinumui, viešajai tvarkai ir (ar) visuomenės ar valstybės saugumui.

25. Leidimas naudoti vaizdo fiksavimo įrangą tarnybinėse ir (ar) specialiosiose teismo patalpose gali būti neišduodamas, kai asmuo ketina vaizdo fiksavimo įrangą naudoti neturėdamas tikslo rinkti apibrėžtą informaciją apie teismo veiklą, piktnaudžiauja jam suteiktomis teisėmis, jeigu vaizdo fiksavimas neatitiktų Taisyklių II skyriuje nustatytų principų, galėtų pažeisti Taisyklių III skyriuje įtvirtintas taisykles arba yra būtina apsaugoti kitų asmenų teises ar kitus įstatymais saugomus interesus.

26. Teismo pirmininko ar jo įgalioto asmens sprendimas dėl atsisakymo išduoti leidimą naudoti vaizdo fiksavimo įrangą tarnybinėse ar specialiosiose patalpose, taip pat dėl kitų Taisyklėse numatytų apribojimų taikymo išdėstomas raštu. 

 

V SKYRIUS

TEISMO DARBUOTOJŲ, KITŲ SUBJEKTŲ SU VAIZDO FIKSAVIMO ĮRANGOS NAUDOJIMU TEISME SUSIJUSIOS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

27. Teismo darbuotojai turi teisę:

27.1. pastebėję vaizdo fiksavimą, neatitinkantį teisme patvirtintų vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo taisyklių ir (ar) neteisėtą kituose teisės aktuose numatytais pagrindais, paprašyti vaizdo fiksavimo įrangą naudojančių asmenų nurodyti (pateikti):

27.1.1. viešosiose patalpose – vaizdo fiksavimo priežastį ir paskirtį;

27.1.2. tarnybinėse ar specialiosiose patalpose – vaizdo fiksavimo priežastį ir paskirtį, asmens, suteikusio žodinį leidimą naudoti vaizdo fiksavimo įrangą šiose patalpose, vardą, pavardę ir pareigas arba išduotą raštišką leidimą;

27.2. įspėti vaizdo fiksavimo įrangą naudojantį asmenį dėl konkrečių vaizdo fiksavimo veiksmų neatitikimo teisme patvirtintoms vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo taisyklėms ir (ar) galimo neteisėtumo kituose teisės aktuose numatytais pagrindais ir apie tokius veiksmus informuoti teismo pirmininką ar jo įgaliotą asmenį, prireikus, policijos pareigūnus, išskirtiniais atvejais imtis teisėtų priemonių minėtais veiksmais daromiems akivaizdiems arba šiurkštiems teisės pažeidimams nutraukti, sustabdyti ir (ar) jų pasekmėms sumažinti.

28. Teismo lankytojas už neteisėtą vaizdo fiksavimo įrangos naudojimą ir (ar) naudojant vaizdo fiksavimo įrangą gautų rezultatų netinkamą panaudojimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

29. Vaizdo fiksavimo įrangą naudojant teismo veiklos priežiūros institucijų įgaliotiems atstovams, kurie vykdo įstatymais ir (ar) kitais teisės aktais jiems deleguotas funkcijas, Taisyklių nuostatos netaikomos. Šių asmenų teisės, pareigos ir veiksmų apimtys naudojant vaizdo fiksavimo įrangą apibrėžiamos jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ir (ar) kituose teisės aktuose.

  

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Šios taisyklės skelbiamos viešosiose teismo patalpose matomoje vietoje ir teismo interneto tinklalapyje www.pat.lt.

31. Su taisyklėmis supažindinami ir jomis vadovaujasi teismo darbuotojai.

32. Prieš patenkant į tarnybines ir (ar) specialiąsias patalpas, atskirais atvejais – ir prieš patenkant į viešąsias patalpas, turi būti aiškiai ir tinkamai pateikta informacija apie ribojimą ar draudimą jose naudoti vaizdo fiksavimo įrangą (pavyzdžiui, teismo informacinėje lentoje ir pan.).

 

_____________________________________

 

Vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo

Panevėžio apygardos teisme taisyklių

priedas

 

                                                                (Vieta teismo pirmininko ar jo įgalioto asmens rezoliucijai)

 

 __________________________________________

(Fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data

Juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, įgaliotojo atstovo vardas, pavardė)

 

__________________________________________

(Fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.

Juridinio asmens buveinės adresas, įgalioto atstovo telefono numeris, el. pašto adresas)

 

Panevėžio apygardos teismui

  

PRAŠYMAS

DĖL PATEKIMO Į TEISMO TARNYBINES AR SPECIALIĄSIAS PATALPAS IR VAIZDO FIKSAVIMO ĮRANGOS JOSE NAUDOJIMO

 

________________________

(data)

Panevėžys

 

 

Prašau leisti nuo ______________­ iki _____________ patekti į Panevėžio apygardos teismo

                                                                                                                                                          (data, laikas)           (data, laikas)

 

tarnybines / specialiąsias (nereikalingą išbraukti) patalpas, t. y. _____________________________

                                                                                                           (nurodoma patalpa (-os))

 

ir vaizdo fiksavimo įranga fiksuoti ___________________________________________________

                                                             (nurodomas (-i) objektas (-ai)

 

Vaizdo fiksavimo rezultatai bus naudojami _____________________________________________

                                                                      (nurodomas (-i) panaudojimo tikslas (-ai))

 

________________________________________________________________________________

 

Kartu su manimi atvyks _____________________________________________________________

                       (nurodomi visų kartu atvyksiančių asmenų vardai ir pavardės, jų ryšys su prašymą teikiančiu asmeniu)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

                                                                                                 

                                                                                                            ______________

                                                                                                                  (parašas)