Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Panevėžio apygardos teismas
lt
En

Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų tvarkymo aprašas

PATVIRTINTA

Panevėžio apygardos teismo pirmininko

2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-9

 

 

SU TEISMO PROCESO BYLOMIS SUSIJUSIŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ TEISME TVARKYMO, ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ IR

SAUGOJIMO NAUDOJANT INFORMACINES IR ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TECHNOLOGIJAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų Panevėžio apygardos teisme (toliau – Teismas) tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja elektroninių dokumentų, elektroniniu parašu patvirtintų popierinių dokumentų skaitmeninių kopijų ir elektroninių duomenų tvarkymo organizavimą, Lietuvos teismų informacinės sistemos viešųjų elektroninių paslaugų posistemio paskyrų sukūrimą, prisijungimo duomenų išdavimą, elektroninių dokumentų ir elektroniniu parašu patvirtintų popierinių dokumentų skaitmeninių kopijų rengimą, registravimą ir tvarkymą,elektroninių teismo proceso bylų sudarymą, registravimą, apskaitą, saugojimą, perdavimą į valstybės archyvą civilinėse bylose.

2. Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų Teisme tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tikslas – laikantis įstatymuose nustatytų reikalavimų ir užtikrinant įstatymuose nustatytas byloje dalyvaujančių asmenų teises laiku ir kokybiškai parengti bei tvarkyti elektroninius dokumentus, elektroniniu parašu patvirtintų popierinių dokumentų skaitmenines kopijas, elektroninius duomenis taip, kad būtų užtikrintas Teismo veiklos duomenų kaupimas, greitas visų turimų elektroninių dokumentų, elektroniniu parašu patvirtintų popierinių dokumentų skaitmeninių kopijųir elektroninių duomenų pateikimas ir priėjimas prie jų, išskyrus atvejus, kai tokį pateikimą ir priėjimą riboja teisės aktai.

3. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis 2014 m. vasario14 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-21-(7.1.2) patvirtintu Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų teismuose tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarkos aprašu.

4. Elektroninių dokumentų, elektroniniu parašu patvirtintų popierinių dokumentų skaitmeninių kopijų ir elektroninių duomenų tvarkymo metu kaupiami elektroninių dokumentų ir elektroninių teismo proceso bylų privalomieji metaduomenys, nurodyti šio Aprašo 1 priede, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.

5. Apraše vartojamos sąvokos:

Bylos iškėlimą teisme inicijuojantis dokumentas – ieškinys, skundas, pareiškimas, prašymas ar kitas procesinis dokumentas, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme.

Bylas paskirstantis asmuo – teismo pirmininkas ar teismo skyriaus pirmininkas, kurie, naudodamiesi Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) bylų skirstymo moduliu, nustatyta tvarka paskirsto bylas teisėjams.

Elektroninė teismo proceso byla − su teismo proceso byla susijusių teismo, proceso dalyvių elektroninių dokumentų, elektroniniu parašu patvirtintų popierinių dokumentų skaitmeninių kopijų ir elektroninių duomenų rinkmena.

Elektroniniai duomenys –informacinių technologijų priemonėmis sukurta informacija, susijusi su elektronine teismo proceso byla.

Popierinė teismo proceso byla – su teismo proceso byla susijusių teismo ir dalyvaujančių byloje asmenų popierinių dokumentų, dokumentų popierinių kopijųir nuorašų rinkmena.

 

II SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ, ELEKTRONINIU PARAŠU PATVIRTINTŲ POPIERINIŲ DOKUMENTŲ SKAITMENINIŲ KOPIJŲ IR ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMAS 

6. Už teismo elektroninių dokumentų, elektroniniu parašu patvirtintų popierinių dokumentų skaitmeninių kopijų ir elektroninių duomenų tvarkymo organizavimą ir kontrolę yra atsakingas teismo pirmininkas.

7. Raštinės vyriausiasis ir vyresnysis specialistai (civilinėms byloms) yra atsakingi už prašymų dėl paskyrų LITEKO viešųjų elektroninių paslaugų posistemyje (toliau – VEP posistemis) priėmimą.

8. Raštinės vedėjas, vyriausiasis ir vyresnysis specialistai (civilinėms byloms) – atsakingi už:

pateiktų per VEP posistemį ieškinių, skundų, pareiškimų, prašymų ir kitų procesinių dokumentų, kurių pagrindu inicijuojama byla,registravimą LITEKO bylų registravimo ir apskaitos posistemyje (ne vėliau kaip kitą darbo dieną);

per VEP posistemį pateiktų elektroninių bylų registravimą LITEKO bylų registravimo ir apskaitos posistemyje (ne vėliau kaip kitą darbo dieną);

už gautų procesinių dokumentų aprašomųjų duomenų teisingumo patikrinimą, elektroninės civilinės teismo proceso kortelės sukūrimą.

9. Teisėjai atsakingi už parengtų elektroninių teismo dokumentųpasirašymą saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.

10. Teismo posėdžių sekretorius atsakingas už įvykių, susijusių su bylos procesu, registravimą elektroninėje bylos kortelėje, už elektroninių teismo procesinių dokumentų nuorašų atspausdinimą ir jų patvirtinimą Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų nustatyta tvarka.

Jeigu teismo proceso byla tvarkoma vien elektronine forma, posėdžių sekretorius, teisme gautus popierinius su teismo proceso byla susijusius dokumentus (kartu su priedais) ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jų gavimo teisme dienos skaitmenina ir prideda prie šio dokumento, įregistruoto byloje, kortelės. Kopijos tikrumą patvirtina, pasirašydamas saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.

11. Raštinės vyriausiasis ir vyresnysis specialistai, atlikdami civilinių bylų vykdymo funkcijas, atsakingi už elektroninių teismo procesinių dokumentų nuorašų išsiuntimą laiku proceso dalyviams. Proceso dalyviai, turintys paskyrą VEP, nuorašus gauna elektroniniu būdu. Proceso dalyviams, neturintiems paskyros VEP, nuorašai atspausdinami, patvirtinami Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų nustatyta tvarka ir išsiunčiami paštu.

12. Vyriausiasis specialistas informatikas atsakingas už išorės naudotojo paskyrų LITEKO VEP posistemyje sukūrimą, asmenį identifikuojančių prisijungimo duomenų išdavimą ir administravimo teisės suteikimą, už elektroninės teismo proceso bylos perkėlimą iš LITEKO į elektroninių dokumentų saugyklą.

   

III SKYRIUS

PRISIJUNGIMO DUOMENŲ IŠDAVIMAS IR ADMINISTRAVIMO TEISĖS SUTEIKIMAS

13. Sukurti prisijungimo fizinio asmens paskyros duomenys išduodami asmeniškai prašymą pateikusiam asmeniui, jam pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Asmeniui per 30 dienų nuo prisijungimo prie paskyros VEP posistemyje duomenų sukūrimo dienos neatvykus jų atsiimti, jie naikinami be atskiro teismo pirmininko nurodymo.

14. Teismui gavus prašymą dėl juridinio asmens paskyros VEP posistemyje sukūrimo ir administravimo teisės suteikimo arba pranešimą dėl paslaugų gavėjo administratoriaus pakeitimo ir nustačius, kad yra visos Teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklėse nurodytos sąlygos, juridinio asmens paskyra VEP posistemyje sukuriama ir (ar) administravimo teisė suteikiama per tris darbo dienas nuo visų sprendimui priimti būtinų dokumentų teisme gavimo. Asmuo apie sukurtą juridinio asmens paskyrą VEP posistemyje ir nustatytą administravimo teisę informuojamas jo nurodytomis elektroninėmis arba telekomunikacinėmis ryšio priemonėmis.

14. Jeigu proceso dalyvis, kuris neprivalo gauti procesinių dokumentų elektroninių ryšių priemonėmis, neturi paskyros VEP posistemyje, posėdžių sekretorius, siųsdamas proceso dalyviui popierinius su vien elektronine forma tvarkoma teismo proceso byla susijusius dokumentus, lydraštyje pateikia informaciją apie bylos tvarkymo formą ir informuoja apie galimybę tokią paskyrą susikurti bei pateikia nuorodą į internetinę svetainę e.teismas.lt.

15. Jeigu procesiniai dokumentai turi būti pateikti proceso dalyviui, kuris privalo procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis, bet neturi paskyros VEP posistemyje, posėdžių sekretorius registruotu laišku informuoja proceso dalyvį, kad jis privalo aktyvuoti savo VEP posistemio paskyrą ir nustato ne trumpesnį nei 7 kalendorinių dienų terminą nuo pranešimo išsiuntimo dienos paskyrai aktyvuoti. Jei suėjus nustatytam terminui paskyra nėra aktyvuojama, procesiniai dokumentai priverstinai išsiunčiami į LITEKO VEP posistemio paskyrąir šie procesiniai dokumentai laikomi įteiktais teisės aktų nustatyta tvarka.

              

IV SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ IR ELEKTRONINIU PARAŠU PATVIRTINTŲ POPIERINIŲ DOKUMENTŲ SKAITMENINIŲ KOPIJŲ RENGIMAS, REGISTRAVIMAS IR TVARKYMAS

16. Teisme parengti ar gauti elektroniniai dokumentai ir elektroniniu parašu patvirtintos popierinių dokumentų skaitmeninės kopijos registruojami ir tvarkomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėse beišiame Apraše nustatytais reikalavimais.

17. Teismo parengtus elektroninius dokumentus, susijusius su teismo proceso byla, saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo jų sudarytojas ar sudarytojai, jei kiti norminiai teisės aktai nenustato kitaip.

18. Teismo gauto ar parengto dokumento skaitmeninė kopija patvirtinama dokumentą skaitmeninusio asmens saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu, kartu automatiškai nurodomas dokumento skaitmeninimo laikas ir dokumentą skaitmeninęs asmuo.

19. Jeigu teismas priima motyvuotą nutartį, kad dėl techninių ar kitų svarbių priežasčių, arba kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų teisme gauti popieriniai dokumentai, susiję su vien elektronine forma tvarkoma teismo proceso byla, nėra skaitmeninami, tokie dokumentai saugomi tik popierinėje teismo proceso byloje ir apie tai pažymima elektroninės teismo proceso bylos kortelėje.

20. Jei bylą nagrinėjančio teisėjo nurodymu su teismo proceso byla susijusių elektroninių dokumentų nuorašai turi būti saugomi popierinėje teismo proceso byloje, jie spausdinami ir patvirtinami Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų ir Dokumentų rengimo taisyklių nustatyta tvarka.

21. Jeigu su teismo proceso byla susiję elektroniniai dokumentai turi būti įteikiami kaip popieriniai nuorašai (popierinės kopijos), teismo darbuotojas išspausdina ir patvirtina juos Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų ir Dokumentų rengimo taisyklių nustatyta tvarkaarba juos įrašo į kompiuterinę laikmeną ir išsiunčia kartu su lydraščiu, kuriame pažymima, kad yra siunčiami elektroninių dokumentų popieriniai nuorašai (popierinės kopijos) arba nuorašai, įrašyti į kompiuterinę laikmeną. Šių dokumentų išsiuntimo laikas pažymimas elektroninės teismo proceso bylos kortelėje.

22. Siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymą, proceso dalyviams bylą nagrinėjančio teisėjo sprendimu gali būti nesuteikiama prieiga prie kai kurių dokumentų.

23. Teismo posėdžių metu padaryti teismo posėdžių garso įrašai bylose, kurios yra tvarkomos vien elektronine forma, daromi ir saugomi vadovaujantis Teisėjų tarybos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas rekomendacijas.

  

V SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ TEISMO PROCESO BYLŲ REGISTRAVIMAS

24. Elektroninės teismo proceso bylos registruojamos LITEKO bylų registravimo ir apskaitos posistemyje vadovaujantis Teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) raštvedybos ir archyvų tvarkymo taisyklėmis bei šiuo Aprašu.

25. Registruojant elektronines teismo proceso bylas ir toliau tvarkant jų apskaitą, elektroninės teismo proceso bylos kortelėje patikrinamas automatiškai nurodytų privalomųjų metaduomenų, išvardytų Aprašo 1 priede, tikslumas, pataisomi klaidingi metaduomenys ir nurodomi trūkstami metaduomenys.

26. Pastebėjus elektroninių teismo proceso bylų šio Aprašo 1 priede nurodytų registravimo metaduomenų klaidas, apie tai nedelsiant informuojamas teismo vyriausiasis specialistas informatikas, kuris kreipiasi į Nacionalinę teismų administraciją dėl šių klaidų pašalinimo.

 

VI SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ TEISMO PROCESO BYLŲ SUDARYMAS

27. Teismo dokumentacijos planas rengiamas ir elektroninės teismo proceso bylos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) raštvedybos ir archyvų tvarkymo taisyklių, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės ir Teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) procesinių dokumentų saugojimo terminų rodyklės nuostatomis.

28. Kartu su kitomis teismo numatytomis sudaryti ar tęsti bylomis į teismo dokumentacijos planą įtraukiamos visos naujai sudarytos elektroninės teismo proceso bylos. Tokių bylų indeksas, nurodomas teismo dokumentacijos plane, gali būti papildomas bylos formą žyminčiu žymeniu „E“. Už dokumentacijos plano sudarymą atsako raštinės vedėja.

29. Visi vien elektronine forma tvarkomoje teismo proceso byloje gauti su teismo proceso byla susiję popieriniai dokumentai, išskyrus šiame Apraše ir kituose teisės aktuose numatytas išimtis, yra skaitmeninami ir jų elektroniniu parašu patvirtintos skaitmeninės kopijos priskiriamos elektroninei teismo proceso bylai, pridedant jas prie elektroninės teismo proceso bylos kortelės, o gauti popieriniai dokumentai laikomi teismo procesui skirtoje popierinėje byloje. Teismo proceso bylą tvarkant vien elektronine forma, per VEP posistemį gauti elektroniniai dokumentai ir (ar) elektroniniu parašu patvirtintos popierinių dokumentų skaitmeninės kopijos nėra spausdinami ir nėra dedami į popierinę teismo proceso bylą kartu su teismo gautais popieriniais dokumentais, išskyrus atvejus, kai kitaip numato vidaus teisės aktai arba kitaip nusprendžia bylą nagrinėjantis teisėjas.

 

VII SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ TEISMO PROCESO BYLŲ TVARKYMAS, APSKAITA IR SAUGOJIMAS

30. Elektroninės teismo proceso bylos tvarkomos, įrašomos į užbaigtų bylų apskaitos dokumentus, taip pat teismo proceso bylų baigtumas ir momentas, nuo kurio yra skaičiuojamas bylos saugojimo terminas, nustatomas pagal Teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) raštvedybos ir archyvų tvarkymo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir Teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) procesinių dokumentų saugojimo terminų rodyklės nuostatas.

31. Elektroninės teismo proceso bylos saugomos elektroninių dokumentų saugykloje. Elektroninės teismo proceso bylos perkeliamos iš LITEKO į elektroninių dokumentų saugyklą, nedelsiant po to, kai, praėjus vieniems kalendoriniams metams po teismo proceso bylų užbaigimo, teisėjas, kuris išnagrinėjo bylą, išduoda leidimą perkelti elektronines teismo proceso bylas iš LITEKO į elektroninių dokumentų saugyklą.

32. Leidime perkelti elektroninę teismo proceso bylą iš LITEKO į elektroninių dokumentų saugyklą nurodoma data, iki kurios imtinai elektroninė teismo proceso byla turi būti saugoma elektroninių dokumentų saugykloje.

33. Leidimą perkelti elektroninę teismo proceso bylą iš LITEKO į elektroninių dokumentų saugyklą išduodantis asmuo parengia LITEKO priemonėmis ir pasirašo saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.

34. Elektroninę teismo proceso bylą iš LITEKO į elektroninių dokumentų saugyklą perkelia vyriausiasis specialistas informatikas.

35. Pasibaigus elektroninės teismo proceso bylos saugojimo teisme terminui, elektroninių dokumentų, elektroniniu parašu patvirtintų popierinių dokumentų skaitmeninių kopijų ir elektroninių duomenų vertinimą atlieka ir sprendimus dėl tolesnio jų saugojimo ar naikinimo siūlo teismo archyvaras. Atlikus elektroninę teismo proceso bylą sudarančių dokumentų ir (ar) duomenų vertinimą, priimamas sprendimas, kuriame siūloma, kurių elektroninėje teismo proceso byloje esančių dokumentų ir (ar) duomenų, saugomų elektroninių dokumentų saugykloje, saugojimo terminas turėtų būti pratęsiamas, kurie dokumentai ir (ar) duomenys turėtų būti perduodami saugoti į valstybės archyvus ir kurie gali būti atrinkti naikinti. Jei dokumentų ir (ar) duomenų saugojimo terminas turėtų būti pratęsiamas, sprendime nurodoma data, iki kurios imtinai dokumentai ir (ar) duomenys turi būti saugomi.

36. Galutinius sprendimus dėl trumpai ir ilgai saugomų elektroninių teismo proceso bylų tolesnio saugojimo ar naikinimo priima teismo pirmininkas, dėl nuolat saugomų elektroninių teismo proceso bylų – Panevėžio apskrities archyvas, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka dokumentai perduodami toliau saugoti. Priimant šiuos sprendimus atsižvelgiama į Teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) raštvedybos ir archyvų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

37. Dėl atrinktų naikinti elektroninių dokumentų, elektroniniu parašu patvirtintų popierinių dokumentų skaitmeninių kopijų ir (ar) elektroninių duomenų teismo archyvaras sudaro dokumentų naikinimo aktą Lietuvos Respublikos teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) raštvedybos ir archyvų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ TEISMO PROCESO BYLŲ PERDAVIMAS Į VALSTYBĖS ARCHYVĄ

38. Teisės aktų nustatyta tvarka elektroninės teismo proceso bylos perduodamos saugoti į atitinkamą valstybės archyvą.

39. Elektroninių teismo proceso bylų perdavimą į atitinkamą valstybės archyvą organizuoja ir atlieka teismo archyvaras.

__________________________

    

Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų teisme tvarkymo,

įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines

ir elektroninių ryšių technologijas

tvarkos aprašo priedas

 

ELEKTRONINIŲ TEISMO PROCESO BYLŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ PRIVALOMIEJI METADUOMENYS

 

I. ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

1.1. Dokumento sudarytojo pavadinimas (pvz., juridinio asmens pavadinimas, valstybės įgalioto asmens vardas ir pavardė)

1.2. Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas

1.3. Adresatas (pvz., juridinio asmens pavadinimas, vardas ir pavardė) (jei elektroninis dokumentas yra siunčiamas)

1.4. Dokumento pavadinimas (antraštė)

1.5. Dokumento registracijos data

1.6. Dokumento registracijos numeris

1.7. Dokumentą gavusio teismo pavadinimas

1.8. Dokumentą gavusio teismo kodas

1.9. Dokumento gavimo data

1.10. Dokumento gavimo registracijos numeris

1.11. Teismo proceso bylos, kuriai priskirtas dokumentas, numeris ir teisminio proceso numeris

1.12. Elektroninio dokumento specifikacijos identifikacinis žymuo

Elektroninio parašo metaduomenys

1.13. Parašą sudariusio asmens vardas ir pavardė

1.14. Parašą sudariusio asmens pareigos (juridinio asmens atstovo pareigos)

1.15. Parašo sudarymo data

1.16. Parašo paskirtis (pvz., pasirašymas, tvirtinimas, suderinimas, vizavimas)

1.17. Parašo identifikacinis numeris arba nuoroda

II. ELEKTRONINĖS TEISMO PROCESO BYLOS METADUOMENYS

2.1. Bylą sudariusio teismo pavadinimas

2.2. Bylos, jos tomo numeris ir teismo proceso numeris

2.3. Bylos, jos tomo antraštė ir paantraštė (jei yra)

2.4. Bylos, jos tomo saugojimo terminas

2.5. Bylos, jos tomo chronologinės ribos arba data

2.6. Bylos tomų skaičius

2.7. Informacija apie elektroninių dokumentų naikinimo aktą

III. KITI SU ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ (ELEKTRONINIŲ TEISMO PROCESO BYLŲ) VALDYMU IR NAUDOJIMU SUSIJĘ METADUOMENYS

Elektroninio dokumento rengimo procedūrų ir pasirašymo veiksmų metaduomenys

3.1. Dokumentą patvirtinusio asmens pareigos, vardas ir pavardė, tvirtinimo data (jei tvirtinama teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, kuris nėra kvalifikuotas elektroninis parašas)

3.2. Dokumentą vizavusio asmens vardas ir pavardė, vizavimo data (jei vizuojama teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, kuris nėra kvalifikuotas elektroninis parašas)

3.3. Dokumentą pasirašiusio asmens pareigos, vardas ir pavardė, pasirašymo data (jei pasirašoma teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, kuris nėra kvalifikuotas elektroninis parašas)

Elektroninio dokumento tvarkymo metaduomenys

3.4. Su dokumentu susipažinusio asmens vardas ir pavardė, susipažinimo data

3.5. Rezoliuciją skyrusio asmens vardas ir pavardė, rezoliucijos įrašymo data

3.6. Rezoliucijos tekstas: pavedimo vykdytojo vardas ir pavardė ar teismo struktūrinio padalinio pavadinimas, pavedimo turinys, įvykdymo terminas (jei reikia)

3.7. Informacija apie elektroniniame dokumente ar elektroninėje teismo proceso byloje atliktus pakeitimus (pvz., pakeitimo turinys, pagrindas, data, pakeitimą atlikęs asmuo ir kt.)

3.8. Informacija apie prieigos prie elektroninio dokumento ar elektroninės teismo proceso bylos ir (ar) jų metaduomenų ribojimą

3.9. Informacija apie prieigos prie elektroninio dokumento ar elektroninės teismo proceso bylos ir (ar) jų metaduomenų ribojimo pakeitimus

Elektroninio dokumento (bylos) saugojimo metaduomenys

3.10. Informacija apie elektroninio dokumento atsargines kopijas (jų skaičius, formatas, laikmenos, saugojimo vieta ir kita)

3.11. Informacija apie elektroninio dokumento konvertavimą ar atkūrimą iš atsarginių kopijų

IV. ELEKTRONINIO DOKUMENTO (ELEKTRONINĖS TEISMO PROCESO BYLOS) TECHNINIAI METADUOMENYS

4.1. Elektroninio dokumento turinio formatai

4.2. Informacija apie elektroninio parašo riziką (pvz., elektroninį parašą patvirtinusio sertifikato galiojimo terminas)

 

__________________________