Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Panevėžio apygardos teismas
lt
En

Vaizdo duomenų tvarkymo teisme taisyklės

PATVIRTINTA

Panevėžio apygardos teismo pirmininko

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-54

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaizdo duomenų tvarkymo Panevėžio apygardos  teisme taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti Panevėžio apygardos teisme vykdomą vaizdo stebėjimą, siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

2. Duomenų valdytojas – Panevėžio apygardos teismas, j. a. k. 188607531, Elektros g. 9, 35175 Panevėžys (toliau – Teismas).

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Teismo darbuotojai – Teismo teisėjai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

3.2. Trečiasis asmuo – fizinis asmuo, kuris nėra duomenų subjektas, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal vaizdo įraše užfiksuotų vaizdo duomenų apimtį (asmens veidą, ūgį, transporto priemonės valstybinį numerį ir pan.).

3.3. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai – serveriai ir (arba) Teismo turto apskaitoje esantys skaitmeniniai įrenginiai, skirti vaizdo duomenims įrašyti, saugoti, peržiūrėti ir kopijuoti.

3.4. Vaizdo įrašas – šiose Taisyklėse nurodytomis vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti ir serveriuose ir (arba) vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose išsaugoti vaizdo duomenys.

3.5. Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu (toliau – vaizdo duomenys), tvarkymas naudojant šiose Taisyklėse nurodytas vaizdo stebėjimo kameras, nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi duomenų laikmenoje.

3.6. Vaizdo stebėjimo sistema – serveriai ir (arba) vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai, vaizdo stebėjimo kameros ir duomenų laikmenos, kuriose saugomi vaizdo duomenys.

3.7. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4. Tvarkant vaizdo duomenis Teisėjų tarybos patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklėmis vadovaujamasi tiek, kiek šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip.

II SKYRIUS

VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS

5. Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti Teismo darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi Teisme, saugumą, šių asmenų ir Teismo turto saugumą bei viešąją tvarką.

6. Vaizdo duomenys fiksuojami vaizdo stebėjimo kameromis, įrengtomis taip, kad jos sudaro sąlygas fiksuoti teismo pastato perimetrą, abu įėjimus į teismo pastatą, pirmo ir antro aukštų koridorius, susipažinimo su bylomis patalpą.

7. Teismo pastato vidaus patalpų ir lauko teritorijos vaizdo stebėjimas yra nenutrūkstamas.

8. Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengiamos taip, kad vaizdo stebėjimas nebūtų vykdomas didesnėje duomenų valdytojo teritorijoje ar patalpoje, nei yra nurodyta šių Taisyklių 7 punkte.

9. Draudžiama taip įrengti ir eksploatuoti įrengtas vaizdo stebėjimo kameras, kad į jų stebėjimo lauką patektų gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

10. Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą patalpose, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pavyzdžiui, tualetuose ir pan.).

III SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR FUNKCIJOS

11.     Duomenų valdytojas turi šias teises:

11.1. rengti ir priimti vidaus teisės aktus, reglamentuojančius vykdomą vaizdo stebėjimą;

11.2. spręsti klausimus dėl vaizdo duomenų teikimo;

11.3. paskirti už vaizdo duomenų apsaugą atsakingą asmenį (asmenis) ar padalinį;

12.     Duomenų valdytojas turi šias pareigas:

12.1. užtikrinti Reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Teisėjų tarybos nutarimu patvirtintose Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklėse, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą, nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų laikymąsi;

12.2. įgyvendinti duomenų subjekto teises Reglamento (ES) 2016/679, Teisėjų tarybos nutarimu patvirtintų Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklių ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;

12.3. užtikrinti asmens duomenų saugumą ir įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones;

13.     Duomenų valdytojas atlieka šias funkcijas:

13.1. nustato vaizdo stebėjimo tikslą ir apimtį;

13.2. organizuoja vaizdo stebėjimo sistemos diegimo darbus;

13.3. nustato prieigos teisių ir įgaliojimų tvarkyti vaizdo duomenis suteikimo, keitimo ir naikinimo tvarką;

13.4. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo duomenų tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam vaizdo stebėjimo vykdymui užtikrinti;

13.5. vykdo kitas funkcijas, reikalingas šių Taisyklių 11–12 punktuose nurodytoms duomenų valdytojo teisėms ir pareigoms įgyvendinti.

IV SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ TEIKIMAS IR DUOMENŲ GAVĖJAI

14. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Teismas teikia savo tvarkomus vaizdo duomenis teisėsaugos institucijoms ir kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti teismus įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai arba kuriems teismai, teisės aktų nustatyta tvarka vykdydami savo funkcijas, teikia asmens duomenis, taip pat pagal duomenų gavėjų prašymus esant bent vienai iš Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnyje nurodytų teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygų. Prašyme turi būti nurodytas vaizdo duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti vaizdo duomenų apimtis.

15. Sprendimą dėl vaizdo duomenų teikimo priima Teismo pirmininkas ar jo įgaliotas atsakingas asmuo.

V SKYRIUS

ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

16. Užtikrinant vaizdo duomenų saugumą, įgyvendinamos šios organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės:

16.1. užtikrinama prieigos prie vaizdo duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė;

16.2. prieiga prie vaizdo duomenų gali būti suteikta tik tam asmeniui, kuriam vaizdo duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti;

16.3. su vaizdo duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti naudotojui yra suteiktos teisės;

16.4. prieiga prie vaizdo duomenų apsaugoma slaptažodžiais;

16.5. užtikrinama vaizdo duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vietinio tinklo elektroninių ryšių priemonėmis;

16.6. užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi vaizdo duomenys, saugumas (apribojamas neįgaliotų asmenų patekimas į atitinkamas patalpas ir pan.);

16.7. užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.).

17. Visus vaizdo duomenis turi teisę tvarkyti tik Teismo pirmininko paskirtas Teismo darbuotojas, atsakingas už vaizdo stebėjimo sistemos techninę priežiūrą ir vaizdo duomenų tvarkymą (toliau – Teismo darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis). Susipažinti su savo vaizdo duomenimis turi teisę visi Teismo darbuotojai, kurie, įgyvendindami šią teisę, turi laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

18. Prieigos prie vaizdo duomenų teisės suteikiamos ir redaguojamos duomenų valdytojo nustatyta tvarka.

19. Prieigos prie vaizdo duomenų teisės naikinamos pasibaigus Teismo darbuotojo, tvarkančio vaizdo duomenis, įgaliojimams, valstybės tarnybos ar darbo santykiams, pasikeitus Teismo darbuotojo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie vaizdo duomenų nereikalinga.

20. Teismo darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, privalo:

20.1. laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Teisėjų tarybos patvirtintose Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklėse, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose;

20.2. užtikrinti, kad į vaizdo stebėjimo kameromis fiksuojamą erdvę nepatektų gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, bei patalpos, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą;

20.3. laikytis šiose Taisyklėse nustatytų organizacinių ir techninių asmens duomenų saugumo priemonių, kad būtų užkirstas kelias netyčiniam ar neteisėtam vaizdo duomenų sunaikinimui, praradimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugoti vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose ir (ar) laikmenose esančius vaizdo duomenis;

20.4. užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo sistema būtų techniškai tvarkinga, techniniai šios sistemos sutrikimai būtų šalinami operatyviai, naudojant visus turimus techninius resursus;

20.5. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su vaizdo duomenimis asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti vaizdo duomenų;

20.6. nedelsdamas pranešti Teismo pirmininkui ar teismo kancleriui ir duomenų apsaugos pareigūnui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Teismo tvarkomų vaizdo duomenų saugumui;

20.7. laikytis kitų Teisėjų tarybos patvirtintose Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklėse, šiose Taisyklėse ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

21. Teismo darbuotojai privalo į Teismo patalpas, kuriose yra vaizdo duomenų įrašymo įrenginių, neįleisti pašalinių asmenų ir, pastebėję vaizdo stebėjimo sistemos veikimo sutrikimus, nedelsdami informuoti Teismo darbuotoją, tvarkantį vaizdo duomenis, arba Teismo pirmininką ar teismo kanclerį.

22. Vaizdo duomenys nekopijuojami.

23. Vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi atskirame kompiuteryje ne mažiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas. Vaizdo duomenų naikinimas vykdomas naujus duomenis savaime užrašant toje pačioje laikmenoje vietoje senų vaizdo duomenų ar rankiniu būdu pašalinant vaizdo duomenis ne rečiau kaip kartą per mėnesį paliekant paskutinių 3 (trijų) mėnesių vaizdo duomenis. Sistemos gedimo atveju vaizdo duomenys gali būti sunaikinami rankiniu būdu. Jeigu vaizdo įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

24.  Duomenų subjektas turi šias teises:

24.1.  gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

24.2.  susipažinti su duomenimis;

24.3.  reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), jei vaizdo duomenys yra saugomi ilgiau nei šiose Taisyklėse nustatytą saugojimo terminą;

24.4. apriboti duomenų tvarkymą;

24.5. nesutikti su duomenų tvarkymu.

25. Šių Taisyklių 24 punkte nurodytos duomenų subjekto teisės įgyvendinamos Teisėjų tarybos patvirtintose Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklėse nustatyta tvarka, jei šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip.

26.  Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą:

26.1.  Asmenys, kurie nėra Teismo darbuotojai ir kurių vaizdo duomenys gali būti tvarkomi vykdant vaizdo stebėjimą, apie vykdomą vaizdo stebėjimą yra informuojami:

26.1.1. iškabinant informacines lenteles ir (arba) priklijuojant lipdukus prieš patenkant į Teismo patalpas ar teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas. Informacinės lentelės ir (arba) lipdukai turi būti matomi prieš patenkant į vaizdo stebėjimo zoną;

26.1.2. informacinėse lentelėse ir (arba) lipdukuose nurodant bent šią informaciją: apie vykdomą vaizdo stebėjimą, Teismo pavadinimą, kontaktinę informaciją (adresą, elektroninio pašto adresą ir (arba) telefono numerį), vaizdo duomenų tvarkymo tikslą, nuorodą į informacijos šaltinį, kur būtų galima gauti detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą; informacinės lentelės (lipduko) forma nustatyta šių Taisyklių 1 priede;

26.2. informacija apie tai, kad vykdomas vaizdo stebėjimas, pateikiama visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kad kai kuriose tam skirtose vietose vaizdo stebėjimas tuo metu nėra vykdomas (pavyzdžiui, vaizdo stebėjimo kamera veikia ne visą laiką, veikia nustatytu periodiškumu ir pan.).

26.3.  Teismo darbuotojai apie vykdomą vaizdo stebėjimą informuojami pasirašytinai ar kitu informavimo faktą įrodančiu būdu suteikiant Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytą informaciją bei supažindinant su šiomis Taisyklėmis prieš pradedant vykdyti vaizdo stebėjimą arba pirmąją darbuotojo darbo dieną, arba pirmąją darbo dieną po darbuotojo atostogų, nedarbingumo laikotarpio ir pan., jei vaizdo stebėjimas buvo pradėtas vykdyti šiuo laikotarpiu.

27. Teisė susipažinti su duomenimis:

27.1. Pagal duomenų subjekto prašymą susipažinti su savo vaizdo duomenimis duomenų subjektui prašomi vaizdo duomenys gali būti pateikiami sudarant galimybę Teismo patalpose peržiūrėti vaizdo įrašą ir (arba) pateikiant vaizdo įrašo kopiją teismo išorinėje duomenų laikmenoje ar nuotrauką, jei vaizdo duomenys yra saugomi.

27.2. Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo vaizdo duomenimis, turi būti užtikrinama trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą. Duomenų subjektui susipažįstant su vaizdo įrašu, jeigu jame matomi tretieji asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą (pavyzdžiui, vaizdo įraše matomas transporto priemonės valstybinis numeris), šie vaizdai turi būti retušuoti ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis arba, jei įmanoma, turi būti gaunamas rašytinis šių asmenų sutikimas dėl jų vaizdo duomenų pateikimo duomenų subjektui. Jei nėra galimybės įgyvendinti šiame Taisyklių punkte nurodytų priemonių, užtikrinančių trečiųjų asmenų teisę į privatų gyvenimą, vaizdo duomenys duomenų subjektui neteikiami.

VII SKYRIUS

TEISMO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

28. Teismo darbuotojai pasirašytinai supažindinami su šiomis Taisyklėmis ir taip įsipareigoja laikytis jų bei kitų asmens duomenų tvarkymo reikalavimus nustatančių teisės aktų.

29. Už Taisyklių nuostatų pažeidimą Teismo darbuotojams taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30.  Taisyklės skelbiamos Teismo interneto svetainėje.

31. Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jų vykdymo kontrolę bei periodišką, ne rečiau kaip kartą per 2 metus, Taisyklių peržiūrėjimą atsakingas teismo kancleris, kuris, įvertinęs Taisyklių taikymo praktiką, esant poreikiui ir (arba) pasikeitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams, inicijuoja Taisyklių atnaujinimą.

32. Patvirtinus Taisykles, visi Teismo darbuotojai su jomis supažindinami pasirašytinai. Priimtas naujas darbuotojas su Taisyklėmis privalo būti supažindintas pirmąją darbo dieną. Už supažindinimą su Taisyklėmis atsakingas teismo kancleris.

33. Teismas nustatyta tvarka vykdo Teismo darbuotojų mokymą ir, esant galimybėms, sudaro sąlygas Teismo darbuotojų kvalifikacijai kelti asmens duomenų teisinės apsaugos srityje.

 

Vaizdo duomenų tvarkymo

Panevėžio apygardos teisme taisyklių

1 priedas